Skip to content

Algemene voorwaarden

Veilig boeken en op reis

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Priolo Travel gebruik van het Garantiefonds GGTO. (Garantiefonds Gespecialiseerde Touroperators) op al haar pakketreizen. In geval van faillissement van Priolo Travel zorgt het fonds ervoor dat de reiziger zijn geld terugkrijgt. Indien de reis nog niet is aangevangen, ontvangt de reiziger de betaalde reissom terug. Wanneer de reis reeds is aangevangen, zorgt het fonds ervoor dat de reiziger ófwel het rechtmatige deel van de reissom terugkrijgt, ófwel dat de reiziger zijn reis af kan maken dan wel naar huis kan terug keren.

Reisvoorwaarden Priolo Travel

Artikel 1

Priolo Travel: De handelaar die de Reis samenstelt en deze – al dan niet via een doorverkoper – aanbiedt. Eveneens wordt Priolo Travel beschouwd als de handelaar die de Reis aanbiedt indien deze slechts bestaat uit één Reisdienst en de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard.
Reiziger: iedere persoon die met de Priolo Travel een overeenkomst betreffende een Reis sluit of wil sluiten, en iedere persoon die op grond van de Overeenkomst het recht heeft om te reizen;
Reisdienst: personenvervoer, huur van een motorvoertuig of motorrijwiel, accommodatie of een andere toeristische dienst in de zin van artikel 7:500 sub a BW. Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de Reis uitvoert, zoals hulppersonen (accommodatieverschaffers/vervoerders/externe gidsen/etc.) van Priolo Travel.
Overeenkomst: de overeenkomst inclusief deze Voorwaarden waarbij de Priolo Travel zich jegens de Reiziger verbindt tot het verschaffen van de Reis. Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet.
Reis: een Pakketreis of indien de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard een enkele Reisdienst.

Artikel 2
2.1 Pakketreizen Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Priolo Travel aangeboden of met de Priolo Travel overeengekomen Pakketreizen en vormen een onlosmakelijk onderdeel daarvan.
2.2 Gekoppelde reisarrangementen
Deze Voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op Reisdiensten die onderdeel zijn van een gekoppeld reisarrangement. Op de Reisdiensten die niet met de Priolo Travel zijn overeengekomen zijn de voorwaarden van de leverancier van die Reisdienst van toepassing.
2.3 Reisdiensten
Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op op zichzelf staande Reisdiensten die geen pakketreis of gekoppeld reisarrangement vormen. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over pakketreisovereenkomsten en gekoppelde reisarrangementen is in dat geval niet van toepassing. Voor deze Reisdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van Priolo Travel, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld welke partij dekking biedt bij insolventie van Priolo Travel.
2.4 Afwijkende en aanvullende voorwaarden
Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Afwijkende bepalingen in de individuele overeenkomst hebben voorrang boven deze Voorwaarden.

Artikel 3
3.1 Inhoud aanbod

De aangeboden Reis omvat de diensten en voorzieningen die in de offertes en publicaties van Priolo Travel uitdrukkelijk zijn omschreven. De inhoud van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door of namens Priolo Travel verstrekte informatie. Informatie in publicaties van Reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van Priolo Travel. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.
3.2 Vrijblijvend aanbod
Alle offertes en aanbiedingen door Priolo Travel zijn vrijblijvend en kunnen na aanvaarding in alle gevallen tot 17.00 uur van de eerstvolgende werkdag (ma-vr) zonder opgaaf van redenen worden herroepen door Priolo Travel. Dit geldt ook indien de Reiziger een automatische ontvangstbevestiging van de boeking heeft ontvangen.
3.3 Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de Reiziger van het aanbod van Priolo Travel.
3.4 Kennelijke fouten
Kennelijke fouten in het aanbod binden Priolo Travel niet. Dit betreft het aanbod van een prijs, de inhoud van de aangeboden dienst of andere informatie waarvan de Reiziger, gelet op alle omstandigheden, er redelijkerwijze niet vanuit mocht gaan dat Priolo Travel heeft bedoeld dit te verklaren. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de Reiziger navraag te doen.
3.5 Bijzondere wensen
Indien de Reiziger bepaalde voorkeuren voor of bij het aangaan van de Overeenkomst kenbaar maakt, kunnen er slechts rechten aan worden ontleend voor zover deze voorkeuren als bijzondere wens zijn geaccepteerd via een schriftelijke toezegging van Priolo Travel aan de Reiziger dat de voorkeur zal worden ingewilligd. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.
3.6 Bijzondere vereisten
Indien de Reiziger uiterlijk bij het aangaan van de Overeenkomst vereisten in verband met de medische gesteldheid of vanwege andere zwaarwegende belangen aan Priolo Travel als ‘vereiste’ kenbaar maakt, geldt dit als een opschortende voorwaarde voor de totstandkoming van de Overeenkomst. Priolo Travel dient het ‘vereiste’ binnen een redelijke termijn af te wijzen of deze te bevestigen en zorg te dragen dat hieraan wordt voldaan. Een termijn van 7 dagen wordt in ieder geval als redelijk gezien. Wijst Priolo Travel het vereiste af dan komt er geen Overeenkomst tot stand. Bevestigt Priolo Travel het ‘vereiste’ dan komt door het versturen van bevestiging de Overeenkomst tot stand. Indien er aan de vereisten meerkosten zijn verbonden en deze zijn bekend, doet Priolo Travel de Reiziger een nieuw aanbod.
3.7 Bevestiging ontvangst van de boeking
Indien aanvaarding door de Reiziger via elektronische weg geschiedt, bevestigt Priolo Travel de ontvangst van de door de Reiziger verstuurde aanvaarding.
3.8 Bevestiging van de boeking
Priolo Travel stuurt onverwijld na de boeking van de reis een boekingsbevestiging al dan niet samen met een (aanbetalings)factuur.
3.9 Herroeping door reiziger
Een boeking van de Reis is definitief. De Reiziger heeft geen recht om de Overeenkomst te herroepen.
3.10 Minderjarigen
De Reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn. Indien een minderjarige (onder de 18) reist zonder de personen die het gezag over de minderjarige hebben, dienen deze personen binnen 7 dagen na de boeking een ondertekende toestemmingsverklaring op te sturen. De overeenkomst komt pas definitief tot stand na ontvangst van deze verklaring door Priolo Travel.
3.11 Boeken voor andere Reizigers & communicatie
De Reiziger die namens of ten behoeve van een of meer andere Reizigers een Overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere Reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de Reiziger die de boeking verricht. De Reiziger die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht – met toestemming van die persoon – relevante persoonlijke omstandigheden van die andere Reizigers die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de Overeenkomst bij de aanmelding kenbaar te maken. De Reiziger die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht die andere Reizigers deze Voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken.

Artikel 4
4.1 Reissom
Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De aangeboden reissom is inclusief alle bekende onvermijdbare bijkomende kosten, tenzij de kosten niet in de reissom kunnen worden verwerkt of nog niet bekend zijn. In dat geval worden deze kosten of de aard van de kosten duidelijk en nabij de reissom vermeld. Indien de reissom leeftijdsafhankelijk is, is de leeftijd op de eerste dag van de Reis bepalend.
4.2 Informatie door Priolo Travel na boeking
Bij het sluiten van de Overeenkomst of onverwijld daarna, verstrekt Priolo Travel de Reiziger de Overeenkomst met inbegrip van de geaccepteerde bijzondere wensen van de Reiziger en op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied en de overige wettelijk verplichte informatie.
4.3 Informatie door Priolo Travel voor de Reis
Tijdig voor aanvang van de Reis en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden ontvangt de Reiziger uitgebreide informatie over de geboekte Reis waaronder informatie over de geplande vertrektijden, de uiterste tijd om in te checken, de geplande tussenstops en aankomst en in voorkomend geval de naam van de luchtvaartmaatschappij die het luchtvervoer uitvoert.
4.4 Reisdocumenten
De Reiziger dient gedurende de gehele Reis te beschikken over de voor de Reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.. Gelet op het grote belang hiervan, dient de Reiziger de door Priolo Travel verstrekte algemene informatie hierover, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren. De Reiziger dient vóór de boeking van de reis te verifiëren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen in verband met de mogelijk lange doorlooptijd van een aanvraag van reisdocumenten en in het bijzonder een eventueel benodigd visum. Indien de Reiziger de Reis niet of niet geheel kan maken wegens het ontbreken van geldige, volledige en juiste reisdocumenten, komen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de Reiziger.
4.5 Reisbescheiden
De reisbescheiden (vervoertickets, vouchers, etc.) worden tijdig en uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de Reiziger toegezonden tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Indien de Reiziger de reisbescheiden niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen dient deze Priolo Travel onverwijld op de hoogte te stellen. Definitieve vertrektijden en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden.
4.6 Informatie over verzekering
Priolo Travel verstrekt de Reiziger voor de totstandkoming van de Overeenkomst informatie over de mogelijkheid om een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten. Priolo Travel kan een dergelijke verzekering verplichten mits de Reiziger hier voor totstandkoming van de Overeenkomst Schriftelijk van op de hoogte is gesteld.

Artikel 5
5.1 Relevante informatie van de Reiziger(s)
Voor of bij het sluiten van de Overeenkomst verstrekt de Reiziger die de boeking verricht alle voor de Reis relevante informatie van zichzelf en de door hem of haar aangemelde andere Reizigers. In het bijzonder betreft dit informatie over de Reizigers of de samenstelling van de groep indien dit mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de Reiziger of anderen tijdens de Reis. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan dit tot gevolg hebben dat de Reiziger van deelname wordt uitgesloten door Priolo Travel of de Reisdienstverleners. De Reiziger is in dat geval de annuleringskosten overeenkomstig artikel 9 lid 2 annuleringskosten verschuldigd. Andere hieruit voortvloeiende kosten komen eveneens voor rekening van de Reiziger.
5.2 Verminderde mobiliteit,
Zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en ziekte Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en Reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de Reis dienen dit bij het aangaan van de Overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de Reiziger hiermee bekend is te melden bij Priolo Travel in verband met eventuele gevolgen voor de Reis en in het bijzonder het luchtvervoer. Deze Reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.

Artikel 6
6.1 Aanbetaling
Na totstandkoming van de Overeenkomst dient per ommegaande na ontvangst van de factuur 20% van de reissom te zijn voldaan met een minimum van € 50 per Reiziger. Indien vliegtickets zijn inbegrepen, dient het volledige bedrag van de vliegtickets plus 20% van de reissom van het overige deel van de Reis als aanbetaling te worden voldaan. Het tarief van de vliegtickets is pas gegarandeerd indien de volledige aanbetaling is voldaan.
6.2 Autohuur
Op autohuur is geen aanbetaling vereist
6.3 Restantbetaling

Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de Reis te zijn voldaan. Bij totstandkoming van de Overeenkomst binnen 6 weken voor de aanvangsdatum van de Reis, dient de volledige reissom per ommegaande en in ieder geval voor aanvang van de Reis te zijn voldaan.
6.4 Verzuim en rente
Indien de Reiziger niet betaalt binnen de hierboven genoemde of op de factuur vermelde termijn is de Reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf dan de wettelijke rente verschuldigd.
6.5 Incassokosten
De Reiziger is gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten indien de Reiziger vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag nadat de aanmaning is ontvangen onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de exacte incassokosten die wordt gevorderd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere, met een minimum van € 40.
6.6 Verdere gevolgen van uitblijven van betaling
Indien de Reiziger in verzuim is kan Priolo Travel het toezenden van de reisbescheiden zonder nadere aankondiging opschorten tot de volledige betaling is ontvangen. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, heeft Priolo Travel het recht de Reiziger uit te sluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de Reiziger uit te sluiten van deelname kan Priolo Travel de Overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij de Reiziger in rekening brengen. Het bepaalde in dit lid laat andere rechten van Priolo Travel onverlet.

Artikel 7
7.1 Voorwaarden en kennisgeving
Een Reiziger kan de Reis overdragen aan een andere persoon die voldoet aan alle aan de Reis verbonden voorwaarden. De Reiziger verzoekt Priolo Travel uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de Reis, althans met in achtneming van een redelijke termijn waarbinnen de nodige handelingen kunnen worden verricht, om de persoon in de plaats te stellen. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken Reisdienstverlener dit toelaten. Indien vliegtickets onderdeel zijn van de Reis is overdracht van de vliegtickets in de regel niet mogelijk. Overdracht van de volledige reis is dan in de regel slechts mogelijk indien -op kosten van de Reiziger – een nieuw vliegticket wordt geboekt.
7.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten
De Reiziger en degene die de Reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.

Artikel 8
8.1 Wijziging
Alleen de Reiziger die de Reis heeft geboekt kan Priolo Travel Schriftelijk verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. Priolo Travel is hier niet toe gehouden. Priolo Travel stelt de Reiziger op de hoogte van de nieuwe reissom. Indien de Reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten a € 39,- euro per wijziging.
8.2 Aanpassing vertrekdatum of aantal reizigers
Een verzoek tot wijziging van de vertrekdatum vormt geen wijziging, maar een annulering. Vermindering van het aantal betalende passagiers vormt geen wijziging, maar een deelannulering. Hierop is de annuleringsregeling van artikel 9 lid 2 annuleringskosten van toepassing.

Artikel 9
9.1 Annulering
De Reiziger kan de Overeenkomst te allen tijde voor aanvang van de Reis opzeggen. Opzegging dient Schriftelijk te geschieden. De datum waarop de Schriftelijke opzegging door Priolo Travel wordt ontvangen, geldt als het moment van opzegging. Bij ontvangst na 17.00 of in het weekend wordt de volgende werkdag (ma-vr) gezien als de datum van ontvangst. Opzegging deint te gebeuren door de hoofdboeker van de reis.
9.2 Annulering in uitzonderlijke gevallen
In uitzonderlijke omstandigheden waarbij de veiligheid van u als reiziger of uw medereizigers een ernstig veiligheidrisico lopen hetzij op de bestemming of op de reis ernaar toe zoals luchthavens, boot terminal, treinstations, waar de veiligheid niet kan worden gegarandeerd heeft Priolo Travel het recht om eenzijdig de reis te annuleren, dit enkel en alleen om uw veiligheid en dat van uw medereizigers te waarborgen. In dergelijke gevallen hoeft Priolo Travel geen schadevergoeding te betalen.                                                                                                                                          
9.3 Annuleringskosten
Indien er een vlucht bij de Reis is inbegrepen dan zijn bij opzegging door de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd: a. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 20% van het overige deel van de reissom; b. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 50% van het overige deel van de reissom; c. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 75% van het overige deel van de reissom; d. vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom. Indien geen vlucht is inbegrepen is de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd: a. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: 20% van de reissom; b. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom; c. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom; d. vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

Artikel 10
10.1 Prijswijziging in algemene zin
Priolo Travel kan zich in de Overeenkomst het recht voorbehouden om met betrekking tot reeds aangegane Overeenkomsten tot 20 dagen vóór de dag van vertrek de reissom te verhogen of wijzigen als gevolg van prijswijzigingen in kosten van brandstof of andere energiebronnen, belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de Reis betrokken derden en/of wisselkoersen. De prijsherzieningsmethode dient voor de boeking kenbaar te zijn en is onderdeel van de Overeenkomst.
10.2 Prijswijzigingen ten gevolge van omboeking
Priolo Travel behoudt zich ten aller tijden het recht voor om bij eventuele omboekingen ten gevolge van de huidige coronamaatregelingen de prijs aan te passen. Dit als gevolg van, voor/na en hoofdseizoenen, alsmede die van de belastingen op alle inbegrepen diensten en eventuele belastingtoeslagen na te belasten. Wij zullen dit uitvoeren tot 3 weken voor vertrek door middel van een aanvullende factuur met een korte omschrijvingvan de aanpassingen. Zodra de betalingen van het aanvullende bedrag in ons bezit is worden de reisbescheiden naar u verzonden.
10.3 Beëindiging door Reiziger
Indien de verhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt heeft de Reiziger het recht de Overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft de Reiziger recht op onverwijlde terugbetaling van de betaalde bedragen. Priolo Travel stelt de Reiziger een redelijke termijn waarbinnen de Reiziger Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst beëindigt. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de prijsverhoging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.
10.4 Prijsverlaging
Indien het recht op prijsverhoging of prijswijziging is bedongen, heeft de Reiziger in voorkomend geval het recht te verzoeken om prijsverlaging overeenkomstig de prijsherzieningsmethode. Op het bedrag wat de Reiziger op basis van de eventuele prijsverlaging toekomt, wordt een bedrag van € 39 ,- euro aan administratiekosten ingehouden.

Artikel 11
11.1 Wijzigingen door Priolo Travel

Priolo Travel heeft het recht voor aanvang van de Reis de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen voor zover het niet-ingrijpende wijzigingen betreft. De Reiziger wordt hier Schriftelijk en op duidelijke wijze van op de hoogte gesteld.
11.2 Ingrijpende wijzigingen
Indien noodzakelijk kan Priolo Travel de voornaamste kenmerken van de Overeenkomst voor aanvang van de Reis ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve Reis die indien redelijkerwijs mogelijk van minimaal gelijke kwaliteit is. De Reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.
11.3 Wijziging in een overeengekomen bijzondere wens
Indien Priolo Travel niet of niet met een redelijke inspanning kan voldoen aan een overeengekomen bijzondere wens van de Reiziger dan kan Priolo Travel de Reis op dit onderdeel wijzigen. De Reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.
11.4 Termijn
Bij ingrijpende wijzigingen stelt Priolo Travel de Reiziger een redelijke termijn waarbinnen de Reiziger aan Priolo Travel Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst beëindigt. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.
11.5 Prijsverlaging
Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de kwaliteit of kosten van de Reis verminderen, heeft de Reiziger recht op passende prijsverlaging.
11.6 Kennisgeving
Bij ingrijpende wijzigingen stelt Priolo Travel de Reiziger onverwijld op de hoogte van: – de wijzigingen, – de redelijke termijn waarbinnen de Reiziger de Priolo Travel Schriftelijk in kennis dient te stellen van zijn besluit of de Reiziger de Overeenkomst beëindigt, – het gevolg dat indien de Reiziger niet tijdig antwoordt de wijziging geldt als aanvaard en het recht op beëindiging vervalt. – indien aangeboden, de inhoud van een vervangende Reis of de hoogte van de passende prijsverlaging.
11.7 Terugbetaling betaalde reissom
Indien de Reiziger op grond van dit artikel de Overeenkomst beëindigt, wordt de reeds voldane reissom (minus de bemiddelingskosten a €39,00) onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen aan de Reiziger terugbetaald.
11.8 Schadevergoeding bij afwijzing van de wijziging
Indien de Reis wordt beëindigd en de oorzaak van de wijziging aan Priolo Travel dient te worden toegerekend, biedt Priolo Travel de Reiziger een passende schadevergoeding. Indien de Reis wordt beëindigd en de oorzaak van de wijziging aan de Reiziger dient te worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de Reiziger. Indien de Reis wordt beëindigd en de oorzaak van de wijziging kan noch aan de Reiziger noch aan Priolo Travel worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 12
12.1 Opzegging Priolo Travel
Priolo Travel kan de Overeenkomst vóór aanvang van de reis opzeggen en de Reiziger alle voor de Reis betaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn: a) ingeval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in Priolo Travel vermelde minimumaantal en de Reiziger van de opzegging in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk: – 20 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 6 dagen of meer. – 7 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 2 tot 6 dagen. – 48 uur voor aanvang van de Reis bij een Reis van minder dan 2 dagen. b) ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
12.2 Terugbetaling betaalde reissom
In de bovenstaande gevallen betaalt Priolo Travel reeds ontvangen bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen terug. Niet vergoed worden kosten die door de Reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de Reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d..
12.3 Beëindiging door toedoen van de Reiziger
Ingeval de Reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien door of namens de Reiziger onjuiste of onvolledige informatie over ervaring, vaardigheden, lichamelijke of geestelijke gesteldheid of andere relevante onderwerpen wordt opgegeven, heeft Priolo Travel het recht de Overeenkomst te beëindigen. Dit laat andere rechten van Priolo Travel onverlet.

Artikel 13 1
13.1 Goede uitvoering van de Reis
Priolo Travel is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Reisdiensten waarop de Overeenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze Reisdiensten door Priolo Travel zelf of door een andere Reisdienstverlener worden uitgevoerd.
13.2 Wijzigingen in reisschema en reistijden
Priolo Travel zal de Reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema of de reistijden. Indien Priolo Travel niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de Reiziger enkel worden geïnformeerd op het bij Priolo Travel bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer.

Artikel 14
14.1 Conformiteit
Priolo Travel dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de Reiziger op grond van de publicaties, de Overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.
14.2 Klachtplicht reiziger
De Reiziger stelt de Reisdienstverlener en Priolo Travel overeenkomstig artikel 18 klachten onverwijld in kennis van een non-conformiteit die de Reiziger heeft geconstateerd tijdens de uitvoering van een in de Overeenkomst opgenomen Reisdienst.
14.3 Oplossing door Priolo Travel
Priolo Travel draagt er zorg voor dat de gemelde non-conformiteit wordt verholpen. De non-conformiteit behoeft niet te worden verholpen indien dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de betreffende Reisdiensten.
14.4 Oplossing door de Reiziger
Indien de non-conformiteit niet wordt verholpen binnen een door de Reiziger gestelde redelijke termijn heeft de Reiziger de mogelijkheid de non-conformiteit zelf te verhelpen en om terugbetaling van de uitgaven te verzoeken. 14.5 Alternatieve reis
Indien een aanzienlijk deel van de Reisdiensten niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zal Priolo Travel een geschikt alternatief aanbieden, zonder bijkomende kosten voor de Reiziger. De Reiziger heeft recht op prijsverlaging indien het alternatief van lagere kwaliteit is. De Reiziger kan het aangeboden alternatief slechts afwijzen indien het niet vergelijkbaar is of de prijsverlaging ontoereikend is.
14.6 Beëindiging door de Reiziger
Bij aanzienlijke gevolgen Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de Reis en Priolo Travel deze niet binnen een door de Reiziger gestelde redelijke termijn heeft verholpen, kan de Reiziger de Overeenkomst zonder betaling van annuleringskosten opzeggen. Indien de Overeenkomst mede het vervoer omvat dan voorziet Priolo Travel bij beëindiging door de Reiziger ook in onverwijlde repatriëring van de Reiziger met gelijkwaardig vervoer zonder bijkomende kosten.
14.7 Prijsverlaging en schadevergoeding
In geval van beëindiging op grond van het vorige lid beëindiging aanzienlijke gevolgen of in het geval de Overeenkomst niet wordt beëindigd en geen alternatieven zijn overeengekomen, heeft de Reiziger recht op passende prijsverlaging en passende schadevergoeding.
14.8 Voorwaarden prijsverlaging
Indien de Reiziger recht heeft op een passende prijsverlaging geldt dit enkel voor de periode waarin sprake was van non-conformiteit. De Reiziger heeft in geen geval recht op prijsverlaging voor zover de non-conformiteit is toe te rekenen aan de Reiziger.

Artikel 15
15.1 Verplichte bijstand
Priolo Travel verleent de Reiziger onverwijld hulp en bijstand indien de Reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en de Reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.
15.2 Kosten
Priolo Travel brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Reiziger.

Artikel 16
16.0 Overmachtsclausules
Zie bijlage (nr 1) behorende bij deze algemene voorwaarden.
16.1 Schadevergoeding
Schadevergoeding omvat zowel geleden schade als een vergoeding voor gederfd reisgenot.
16.2 Abnormale & onvoorziene omstandigheden
Alle van buiten komende oorzaken waarop Priolo Travel geen invloed heeft of zelf kan uitoefenen zoals, natuurrampen, oorlogen, weersomstandigheden, stakingen of ziektes zoals virussen, epidemieën vallen onder art. 16 van deze overmachtclausule.
16.3 Toerekening & overmacht
De Reiziger heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade die de Reiziger oploopt als gevolg van non-conformiteit, voor zover de non-conformiteit is te wijten aan: a. de Reiziger; b. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen; c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
16.4 Aansprakelijkheidsuitsluiting
Iedere aansprakelijkheid van Priolo Travel voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van Priolo Travel.
16.5Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening
Indien PrioloTravel aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele Reisdiensten.
16.6 Verzekerde schade
Priolo Travel is niet aansprakelijk voor schade van de Reiziger die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen.
16.7 Verjaring
Iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade verjaart twee jaar nadat de Reis heeft plaats gevonden of indien de reis geen doorgang vond twee jaar na de geplande datum van aanvang.
16.8 Geen accumulatie van vergoedingen
Indien vanwege dezelfde gebeurtenis compensatie of schadevergoeding verschuldigd is uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen, zoals de verordening betreffende rechten van luchtreizigers bij instapweigering, annulering of langdurige vertraging, accumuleert deze compensatie of schadevergoeding niet met de schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze Overeenkomst. De compensatie of schadevergoeding wordt in mindering gebracht op de door Priolo Travel verschuldigde schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze Overeenkomst. Voor het bovenstaande maakt het niet uit of de compensatie of schadevergoeding uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen door Priolo Travel of een door haar ingeschakelde reisdienstverlener is verschuldigd.

Artikel 17 – Verplichtingen Reiziger
17.1 Gedrag en opvolging van aanwijzingen
De Reiziger dient zich als een redelijk handelend Reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de Reis van Priolo Travel en de Reisdienstverleners op te volgen.
17.2 Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname
Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Reiziger overlast veroorzaakt, heeft Priolo Travel dan wel de Reisdienstverlener het recht de Reiziger de verdere deelname aan de Reis of Reisdienst gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. De Reiziger heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de Reiziger.
17.3 Waarschuwing
Alvorens over te gaan tot uitsluiting van deelname wordt de Reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing gegeven. Een waarschuwing is niet vereist indien dit niet van Priolo Travel of Reisdienstverlener gevergd kan worden gegeven de omstandigheden van het geval, waarbij in aanmerking wordt genomen het gedrag van de Reiziger, de verwachte kans op verbetering van het gedrag, het effect op de Reis en andere Reizigers, het risico op schade en de veiligheid van de Reizigers en anderen.
17.4 Aansprakelijkheid reiziger
De Reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De Reiziger vrijwaart Priolo Travel van aanspraken van bij de Reis betrokken Reisdienstverleners of derden voor schade die door de Reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.
17.5 Controle tijdstip terugreis
De Reiziger dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren.

Artikel 18 – Klachten
18.1 Informatie
Priolo Travel verstrekt voor aanvang van de Reis de contactgegevens in geval van nood van Priolo Travel en in voorkomend geval diens lokale vertegenwoordiger.
18.2 Melden ter plaatse
Indien de Reiziger meent dat de Reis non-conform wordt uitgevoerd, dient hij deze non-conformiteit onverwijld, maar in ieder geval tijdens de Reis te melden bij de betrokken Reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan vinden. Indien reisleiding van Priolo Travel ter plaatse is dient de klacht tevens onverwijld bij de reisleiding te worden gemeld. Indien er geen reisleiding ter plaatse is dient de klacht tevens duidelijk bij Priolo Travel te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per Whatsapp, sms-tekstbericht, telefonisch of op werkdagen (ma-vr) onder Nederlandse kantoortijden (9-17u) ook per e-mail. Priolo Travel verstuurt de Reiziger een bevestiging van de melding via hetzelfde medium en per e-mail.
18.3 Communicatiekosten
De kosten van de noodzakelijke communicatie met PrioloTravel komen voor rekening van Priolo Travel. De Reiziger dient voor zover mogelijk de kosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.
18.4 Niet verholpen klacht melden na terugkomst
Alle klachten die volgens de Reiziger niet of niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de Reis, dienen uiterlijk binnen twee maanden na terugkomst, Schriftelijk en met redenen omkleed bij Priolo Travel te zijn ingediend. Priolo Travel is gehouden binnen een maand na ontvangst van de klacht gemotiveerd te reageren.
18.5 Gevolgen niet of niet tijdig melden van de non-conformiteit of klacht
Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het tweede lid Melden ter plaatse van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele prijsverlaging of schadevergoeding, tenzij de belangen van Priolo Travel door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

Artikel 19 – Overige bepalingen
19.1 Rechten van derden
Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden kunnen zich jegens de Reiziger beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).
19.2 Vervangende bepalingen
Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn geconverteerd naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke intentie benadert.
19.3 Toepasselijk recht
Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing..
19.4 Bevoegde rechter
De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

Algemene voorwaarden Priolo Travel versie 05, oktober 2020/3005

Bijlage nr. 1

Overmacht en afwijkende annuleringsclausule Priolo Travel & Veilig Gevoel Garantie pakket (V.G.G.)

1  Indien er sprake is van een overmacht situatie treedt deze overmachtsclausule in werking.
2. Alle van buiten komende oorzaken waarop het bedrijf Priolo Travel geen invloed heeft of zelf kan uitoefenen zoals; natuurrampen, oorlogen, weersomstandigheden, stakingen of ziektes zoals virussen, epidemieën en pandemieën vallen onder art. 16 van deze overmachtsclausule. Het is mogelijk dat bijvoorbeeld leveranciers zoals luchtvaartmaatschappijen (speciale tarieven hanteren met strengere  voorwaarden,)  veerbootmaatschappijen, lodges, excursies en accommodaties ect. afwijkende annulerings- of wijzigingsvoorwaarden hanteren: deze communiceren wij met u op de offerte en/of boekingsbevestiging/factuur.

  1. Indien er sprake is van een art. 2 genoemde situatie, zullen er in sommige gevallen extra kosten kunnen worden doorberekend.  (Zie punt 2: extra kosten)
    4. Een positief resultaat van een Covid-19 test is geen reden voor kosteloos annuleren of omboeken van een reis en wij verwijzen u dan ook naar uw reis/annuleringsverzekering.
    5. Wanneer u als reiziger niet aan de gestelde reisvoorwaarden en/of testen/vaccinatie wilt of kan voldoen dan vervalt de V.G.G. garantie.
  2. Priolo Travel adviseerd zijn klanten zo goed mogelijk, echter is het ten allen tijde de verantwoordlijkheid van de reziger om aan alle gestelde voorwaarden en reisverplichtingen te voldoen,  Voldoet u als reiziger niet aan de gestelde maatregelingen dan vervalt de V.G.G. garantie.
    Overmachtsclausule behorend bij Algemene voorwaarden Priolo Travel Nr.2020/3005

Veilig Gevoel Garantie (V.G.G.) geldt voor alle nieuwe boekingen gemaakt vanaf 01/01/2021 t/m 31/08/2022.

 

Overmachtsclausule behorende bij Algemene voorwaarden Priolo Travel Nr. 2020/3005

Bijlage nr 2

Betalingsvoorwaarden Priolo Travel

Artikel 1 Betaling
1.0 De aanbetaling dient uiterlijk binnen twee werkdagen te zijn voldaan.
1.1 De betalingstermijn bedraagt 6 weken voor het daadwerkelijke vertrek de reis, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 De betalingstermijn (artikel 1.1) is een fatale termijn. Bij overschrijding daarvan is de reiziger direct in verzuim, derhalve zonder dat een sommatie of ingebrekestelling nodig is.

1.3 Het is de reiziger niet toegestaan (ook in het geval van klachten):
a. betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten;
b. tot verrekening en korting over te gaan. Verrekening is uitdrukkelijk uitgesloten.

1.4 Vanaf het moment van verzuim (artikel 9.1), is de reiziger:
a. een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het totaal openstaande bedrag.
Een gedeelte van een kalendermaand geldt als hele kalendermaand;
b. een boete verschuldigd, welke wordt vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag inclusief btw, met een minimum van € 500,00 exclusief btw, onverminderd het recht van Priolo Travel op vergoeding van andere schade;
C. alle door Priolo Travel te maken gerechtelijke kosten verschuldigd, teneinde nakoming van de verplichtingen van de reiziger te bewerkstellingen. Onder de gerechtelijke kosten worden mede begrepen de kosten voor een faillissementsaanvraag, bij wijze van incassomiddel.

1.5 Betalingen van de reiziger strekken steeds eerst in mindering op de verschuldigde rente en kosten en daarna op facturen die het langst open staan.Dit ongeacht de mededeling/ het betalingskenmerk dat de reiziger vermeldt bij de betaling.

1.6 Alle vorderingen van Priolo Travel zijn direct opeisbaar en de reiziger is direct in verzuim in iedergeval de volgende gevallen. Deze lijst is niet allesomvattend:
a. De reiziger komt een van de verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met Priolo Travel, daarmee samenhangende overeenkomst, daarvoor of daarna gesloten overeenkomstniet, niet tijdig of niet behoorlijk na;
b. De reiziger een verzoek tot surseance van betaling heeft ingediend of voornemens is zulks te doen of in surseance van betaling verkeert;
c. Er door de reiziger of tegen de reiziger een verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend, de reiziger of een derden voornemens is een aanvraag tot faillietverklaring in te dienen of in het geval de reiziger in staat van faillissement is verklaard;
d. Er bij Priolo Travel anderszins gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de reiziger, waardoor de reiziger niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, dit ter beoordeling van Priolo Travel.
e. Er door de reiziger een aanvraag Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is ingediend of de WNSP op de reiziger van toepassing wordt verklaard;
f. Er door een derde (conservatoir of executoriaal) beslag wordt gelegd ten laste van de reiziger;
g. In geval van een rechtspersoon de reiziger wordt ontbonden en geliquideerd of indien de reiziger natuurlijk persoon is, de reiziger overlijdt of niet meer bij machte is zijn bedrijf uit te oefenen.
h. Na staking of overdracht van de onderneming door de reiziger.

1.7 Priolo Travel is in ieder geval in deze gevallen (a tot en met h), doch niet gelimiteerd, bevoegd de levering van de Producten en diensten op te schorten, totdat de reiziger betaling vooraf of behoorlijke (aanvullende) zekerheid voor de vorderingen en/of betaling van de te leveren Producten heeft verschaft. Zulks ter beoordeling van Priolo Travel. De reiziger dient op eerste verzoek van betaling of behoorlijke (aanvullende) zekerheid te bieden.

1.8 Nadat de reiziger alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan en /of voldoende zekerheid heeft gesteld, staat Priolo Travel de leveringstermijn ter beschikking die, rekening houdende met alsdan in het bedrijf van Priolo Travel en/of in het bedrijf van de toeleveranciers van Priolo Travel bestaande mogelijkheden, voor levering van de diensten nodig is;

1.9 Deze betalingsvoorwaarden behoren bij en maken deel uit van onze algemene voorwaarden.

nummer. 2020/3005

Back To Top